Summer Quiz – ASR Ladies’ Circle

Date: Thursday 16th July, 2015
Time: 7:00 pm
Venue: All Saints' Church, Rhiwbina


A
L   S A I N T S’   C H U R C H,   R H I W B I N A

L  a  e  s’   C  i  c   e

 

S U M M E R   Q U I Z

 

Charity Table – ‘Pot Luck’